/ Главная / 4021 /

Що сл?д знати при утворенн? прийомно? с?м'? ?

Що таке ПРИЙОМНА С?М'Я ? що таке ПРИЙОМН? БАТЬКИ

 

Прийомна с?м’я – с?м’я, або окрема особа, яка перебува? у шлюб?, що добров?льно за плату взяла на виховання та сп?льне проживання в?д одного до чотирьох д?тей-сир?т та д?тей, позбавлених батьк?вського п?клування.


Прийомн? батьки – подружжя або окрема особа, яка не перебува? у шлюб?, як? взяли на виховання та – сп?льне проживання д?тей-сир?т ? д?тей, позбавлених батьк?вського п?клування.


Прийомн? д?ти – д?ти-сироти ? д?ти, позбавлен? батьк?вського п?клування, влаштован? до прийомно? с?м'?.
Дитина-сирота - дитина, в яко? померли чи загинули батьки.


Д?ти, позбавлен? батьк?вського п?клування, – д?ти, як? залишилися без п?клування батьк?в у зв'язку з позбавленням ?х батьк?вських прав, в?д?бранням у батьк?в без позбавлення батьк?вських прав, визнанням батьк?в безв?сно-в?дсутн?ми або нед??здатними, оголошенням ?х померлими, в?дбуванням покарання в м?сцях позбавлення вол? та перебуванням ?х п?д вартою на час сл?дства, розшуком ?х органами внутр?шн?х справ, пов’язаним з ухиленням в?д сплати ал?мент?в та в?дсутн?стю в?домостей про ?х м?сцезнаходження, тривалою хворобою батьк?в, яка перешкоджа? ?м виконувати сво? батьк?вськ? обов'язки, а також п?дкинут? д?ти, батьки яких нев?дом?, д?ти, в?д яких в?дмовилися батьки, та безпритульн? д?ти.


Прийомн? д?ти виховуються у прийомн?й с?м’? до досягнення ними 18-ти р?чного в?ку, а в раз? продовження навчання у профес?йно-техн?чних, вищих навчальних закладах ?-?V р?вня акредитац?? до його зак?нчення але не п?зн?ше досягнення ними 23-р?чного в?ку.


Мета утворення прийомно? с?м’? – забезпечення належних умов для зростання в с?мейному оточенн? д?тей-сир?т ? д?тей, позбавлених батьк?вського п?клування.
Прийомн? батьки .беруть за плату прийомних д?тей на власну житлову площу за наявност? в?дпов?дних сан?тарно-г?г??н?чних та побутових умов
.


ХТО НЕ МОЖЕ БУТИ ПРИЙОМНИМИ БАТЬКАМИ


Прийомними батьками можуть бути працездатн? особи, як? перебувають у шлюб?, кр?м випадк?в, коли хоча б одна з них:
• не пройшла курс п?дготовки потенц?йних кандидат?в у прийомн? батьки;
• визнана в установленому порядку нед??здатною або обмежено д??здатною;
• позбавлена батьк?вських прав;
• колишн?й оп?кун (п?клувальник, усиновитель), позбавлений в?дпов?дних прав за неналежне
виконання покладених на нього обов'язк?в;
• за станом здоров'я не може виконувати обов'язки щодо виховання д?тей (?нвал?ди ? ? II групи, як? за висновком медико-соц?ально? експертно? ком?с?? потребують стороннього догляду, особи, як? мають глибок? орган?чн? ураження нервово? системи, алкогольну та наркотичну залежн?сть, хвор? на СН?Д, в?дкриту форму туберкульозу, псих?чн? розлади, в яких оф?ц?йно заре?строван? асоц?альн? прояви, нахили до насильства).
• не можуть бути прийомними батьками особи, з якими на сп?льн?й житлов?й площ? проживають члени с?м'?, як? мають глибок? орган?чн? ураження нервово? системи, хвор? на СН?Д (кр?м с?мей, як? беруть на виховання д?тей, уражених В?Л-?нфекц??ю), в?дкриту форму туберкульозу, псих?чн? розлади, в яких оф?ц?йно заре?строван? асоц?альн? прояви, нахили до насильства.

Середньом?сячний сукупний дох?д на кожного члена с?м'?, обчислений за останн? ш?сть календарних м?сяц?в, що передували м?сяцю звернення ?з заявою про утворення прийомно? с?м'?, не може бути менший н?ж р?вень забезпечення прожиткового м?н?муму (гарантований м?н?мум), встановлений законодавством.

 

Особи, як? виявили бажання стати приймними батьками, подають до органу, який утворю? прийомну с?м'ю, так? документи:

 

• заява кандидат?в у прийомн? батьки про утворення прийомно? с?м'?;
• коп?? паспорт?в кандидат?в у прийомн? батьки;
• дов?дка про склад с?м'? (форма ? 1);
• коп?я св?доцтва про шлюб;
• дов?дка про стан здоров'я кандидат?в у прийомн? батьки та член?в с?м'?, як? проживають разом з ними (дов?дка про в?дсутн?сть хрон?чних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, псих?атра);
• дов?дка про доходи потенц?йно? прийомно? с?м'?;
• дов?дка про проходження навчання кандидат?в у прийомн? батьки ? рекомендац?я центру соц?альних служб для с?м'?, д?тей та молод? щодо включення ?х у банк даних про с?м'? потенц?йних усиновител?в, оп?кун?в, п?клувальник?в, прийомних батьк?в, батьк?в-виховател?в;
• письмова згода вс?х повнол?тн?х член?в с?м’?, як? проживають разом з кандидатами у прийомн? батьки, на утворення прийомно? с?м’?, засв?дчена нотар?ально. Кандидатури у прийомн? батьки та кандидатури д?тей, як? передаються на виховання, погоджуються з органами оп?ки та п?клування.

Р?шення про утворення прийомно? с?м'? прийма?ться виконавчим ком?тетом одесько? м?сько? ради на п?дстав? заяви с?м'? або окремо? особи, як? виявили бажання утворити прийомну с?м'ю за поданням в?дпов?дного висновку служби у справах д?тей Одесько? м?сько? ради, про можлив?сть утворення прийомно? с?м'? за результатами проходження курсу п?дготовки ? рекомендац??ю в?дпов?дного центру соц?альних служб для с?м’?, д?тей та молод?.
На п?дстав? р?шення про утворення прийомно? с?м'? м?ж прийомними батьками та органом, який прийняв р?шення про ?? утворення, уклада?ться догов?р про влаштування д?тей до прийомно? с?м'? на виховання та сп?льне проживання.
Прийомн? батьки ? законними представниками прийомних д?тей на п?дпри?мствах, в установах та орган?зац?ях без спец?альних на те повноважень, несуть персональну в?дпов?дальн?сть за життя, здоров'я, ф?зичний ? псих?чний розвиток прийомних д?тей.


Як держава п?дтриму? прийомну с?м’ю ?
Ф?нансування прийомних с?мей зд?йсню?ться за рахунок державного бюджету. Прийомн?й с?м'? нада?ться соц?альна п?дтримка, яка реал?зу?ться у форм? соц?ального супроводу.

Соц?альний супров?д прийомних с?мей зд?йсню?ться центрами соц?альних служб для с?м'?, д?тей та молод?, що передбача? надання комплексу правових, психолог?чних, соц?ально-педагог?чних, соц?ально-економ?чних, соц?ально-медичних та ?нформац?йних послуг, спрямованих на створення належних умов функц?онування прийомно? с?м'?.


Шановн? Одесити!

Кожна дитина ма? право на свою с?м'ю!


Служба у справах д?тей Одесько? м?сько? ради зверта?ться до вс?х хто бажа? взяти на виховання та
сп?льне проживання в?д одного до чотирьох д?тей-сир?т та д?тей, позбавлених батьк?вського п?клування Держава забезпечу? утримання д?тей у прийомн?й с?м'? – Спод?ва?мось на порозум?ння та допомогу у вихованн? г?дного покол?ння нашо? кра?ни.


Чека?мо Ваших звернень за телефонами:


Служба у справах д?тей Одесько? м?сько? ради (724-10-54)


В?дд?л у справах д?тей Приморсько? райадм?н?страц?? Одесько? м?сько? ради (39-21-29; 39-21-30)


В?дд?л у справах д?тей Суворовсько? райадм?н?страц?? Одесько? м?сько? ради (52-38-51, 52-45-10)


В?дд?л у справах д?тей Малиновсько? райадм?н?страц?? Одесько? м?сько? ради (66-70-42)


В?дд?л у справах д?тей Ки?всько? райадм?н?страц?? Одесько? м?сько? ради (39-22-12; 39-22-11)


М?ський центр соц?альних служб для с?м'?, д?тей та молод? (25-52-55; 731-04-23)


Фонд програм сприяння безпеки кра?ни й особистост? "Держава" (777-46-46)Бажано звертатися за м?сцем Вашого проживання.Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
04.08.2006 04:04

http://www.odessa.ua/

http://www.odessa.ua/4021/